rlu_control_suite

 • Mô tả :

RL Unplugged là bộ tiêu chuẩn cho việc học tăng cường ngoại tuyến. RL Unplugged được thiết kế dựa trên những cân nhắc sau: để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, chúng tôi cung cấp các bộ dữ liệu với một API thống nhất giúp người thực hành dễ dàng làm việc với tất cả dữ liệu trong bộ sau khi một quy trình chung đã được thiết lập.

Các bộ dữ liệu tuân theo định dạng RLDS để thể hiện các bước và giai đoạn.

DeepMind Control Suite Tassa et al., 2018 là một tập hợp các tác vụ kiểm soát được triển khai trong MuJoCo Todorov et al., 2012 . Chúng tôi xem xét một tập hợp con các nhiệm vụ được cung cấp trong bộ phần mềm bao gồm nhiều khó khăn khác nhau.

Hầu hết các bộ dữ liệu trong miền này được tạo bằng D4PG. Đối với môi trường Bi chèn của Người thao tác và chốt chèn của Người thao tác, chúng tôi sử dụng V-MPO Song et al., 2020 để tạo dữ liệu vì D4PG không thể giải quyết các tác vụ này. Chúng tôi phát hành bộ dữ liệu cho 9 nhiệm vụ của bộ điều khiển. Để biết chi tiết về cách tạo bộ dữ liệu, vui lòng tham khảo bài viết.

DeepMind Control Suite là một tiêu chuẩn RL hành động liên tục truyền thống. Đặc biệt, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm phương pháp của mình trong DeepMind Control Suite nếu bạn quan tâm đến việc so sánh với các phương pháp RL ngoại tuyến hiện đại khác.

@inproceedings{gulcehre2020rl,
 title = {RL Unplugged: A Suite of Benchmarks for Offline Reinforcement Learning},
 author = {Gulcehre, Caglar and Wang, Ziyu and Novikov, Alexander and Paine, Thomas and G'{o}mez, Sergio and Zolna, Konrad and Agarwal, Rishabh and Merel, Josh S and Mankowitz, Daniel J and Paduraru, Cosmin and Dulac-Arnold, Gabriel and Li, Jerry and Norouzi, Mohammad and Hoffman, Matthew and Heess, Nicolas and de Freitas, Nando},
 booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems},
 pages = {7248--7259},
 volume = {33},
 year = {2020}
}

rlu_control_suite/cartpole_swingup (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu : 2.12 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 40
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(2,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (1,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/vị trí tenxơ (3,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (2,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/cheetah_run

 • Kích thước tập dữ liệu : 36.58 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 300
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'position': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (6,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/vị trí tenxơ (số 8,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (9,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/finger_turn_hard

 • Kích thước tập dữ liệu : 47.61 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(2,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'dist_to_target': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'position': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'target_position': Tensor(shape=(2,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (2,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
các bước/quan sát/dist_to_target tenxơ (1,) phao32
bước/quan sát/vị trí tenxơ (4,) phao32
các bước/quan sát/vị trí_mục tiêu tenxơ (2,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (3,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/fish_swim

 • Kích thước tập dữ liệu : 32.81 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 200
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'joint_angles': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'target': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'upright': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(13,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (5,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/joint_angles tenxơ (7,) phao32
các bước/quan sát/mục tiêu tenxơ (3,) phao32
bước/quan sát/thẳng đứng tenxơ (1,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (13,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/humanoid_run

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.21 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 3.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'com_velocity': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'extremities': Tensor(shape=(12,), dtype=float32),
      'head_height': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'joint_angles': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
      'torso_vertical': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(27,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (21,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/com_velocity tenxơ (3,) phao32
bước / quan sát / chi tenxơ (12,) phao32
bước/quan sát/head_height tenxơ (1,) phao32
bước/quan sát/joint_angles tenxơ (21,) phao32
bước/quan sát/torso_vertical tenxơ (3,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (27,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/manipulator_insert_ball

 • Kích thước tập dữ liệu : 385.41 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 1.500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'arm_pos': Tensor(shape=(16,), dtype=float32),
      'arm_vel': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'hand_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'object_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'object_vel': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'touch': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (5,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
các bước/quan sát/arm_pos tenxơ (16,) phao32
các bước/quan sát/arm_vel tenxơ (số 8,) phao32
các bước/quan sát/hand_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/object_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/object_vel tenxơ (3,) phao32
các bước/quan sát/mục tiêu_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/chạm tenxơ (5,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/manipulator_insert_peg

 • Kích thước tập dữ liệu : 385.73 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 1.500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'arm_pos': Tensor(shape=(16,), dtype=float32),
      'arm_vel': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'hand_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'object_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'object_vel': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'touch': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (5,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
các bước/quan sát/arm_pos tenxơ (16,) phao32
các bước/quan sát/arm_vel tenxơ (số 8,) phao32
các bước/quan sát/hand_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/object_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/object_vel tenxơ (3,) phao32
các bước/quan sát/mục tiêu_pos tenxơ (4,) phao32
bước/quan sát/chạm tenxơ (5,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/walker_stand

 • Kích thước tập dữ liệu : 31.78 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 200
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'height': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'orientations': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (6,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/chiều cao tenxơ (1,) phao32
các bước/quan sát/định hướng tenxơ (14,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (9,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64

rlu_control_suite/walker_walk

 • Kích thước tập dữ liệu : 31.78 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 200
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'height': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'orientations': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
      'velocity': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'reward': float32,
  }),
  'timestamp': int64,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tập_id tenxơ int64
bước tập dữ liệu
bước/hành động tenxơ (6,) phao32
bước/giảm giá tenxơ phao32
các bước/is_first tenxơ bool
bước/is_last tenxơ bool
bước/is_terminal tenxơ bool
các bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/chiều cao tenxơ (1,) phao32
các bước/quan sát/định hướng tenxơ (14,) phao32
bước/quan sát/vận tốc tenxơ (9,) phao32
bước/phần thưởng tenxơ phao32
dấu thời gian tenxơ int64