user_libri_audio, user_libri_audio, user_libri_audio

 • Mô tả :

UserLibri là một bộ dữ liệu chứa các bản ghi âm được ghép nối và dữ liệu bổ sung chỉ chứa văn bản cho mỗi người trong số 107 người dùng. Nó là sự định dạng lại bộ dữ liệu LibriSpeech có tại http://www.openslr.org/12, tổ chức lại dữ liệu thành người dùng với trung bình 52 cách phát biểu LibriSpeech và khoảng 6.700 câu ví dụ văn bản cho mỗi người dùng. Lớp UserLibriAudio cung cấp quyền truy cập vào các cặp bản ghi âm thanh. Xem UserLibriText để biết thêm dữ liệu văn bản.

Tách ra ví dụ
'test-clean_speaker-1089-book-4217' 64
'test-clean_speaker-1188-book-20019' 45
'test-clean_speaker-121-book-1041' 10
'test-clean_speaker-121-book-1989' 15
'test-clean_speaker-121-book-209' 37
'test-clean_speaker-1221-book-33' 41
'test-clean_speaker-1284-book-732' số 8
'test-clean_speaker-1284-book-955' 55
'test-clean_speaker-1320-book-940' 59
'test-clean_speaker-1580-book-108' 105
'test-clean_speaker-1995-book-15265' 72
'test-clean_speaker-2094-book-507' 61
'test-clean_speaker-2300-book-820' 42
'test-clean_speaker-237-book-24' 62
'test-clean_speaker-237-book-2770' 26
'test-clean_speaker-260-book-11' 21
'test-clean_speaker-260-book-3748' 61
'test-clean_speaker-2830-book-1549' 90
'test-clean_speaker-2961-book-1572' 46
'test-clean_speaker-3570-book-833' 50
'test-clean_speaker-3575-book-1827' 57
'test-clean_speaker-3729-book-2981' 47
'test-clean_speaker-4077-book-5630' 39
'test-clean_speaker-4446-book-94' 108
'test-clean_speaker-4507-book-135' 60
'test-clean_speaker-4970-book-3178' 63
'test-clean_speaker-4992-book-10540' 41
'test-clean_speaker-4992-book-22002' 21
'test-clean_speaker-5105-book-1353' 56
'test-clean_speaker-5142-book-2300' 7
'test-clean_speaker-5142-book-24811' 69
'test-clean_speaker-5142-book-7891' 26
'test-clean_speaker-5639-book-14420' 42
'test-clean_speaker-5683-book-9983' 75
'test-clean_speaker-61-book-28700' 104
'test-clean_speaker-672-book-1597' 75
'test-clean_speaker-6829-book-13110' 91
'test-clean_speaker-6930-book-13158' 28
'test-clean_speaker-6930-book-2681' 21
'test-clean_speaker-6930-book-30905' 29
'test-clean_speaker-7021-book-11667' 31
'test-clean_speaker-7021-book-26177' 28
'test-clean_speaker-7127-book-2681' 71
'test-clean_speaker-7176-book-13441' 46
'test-clean_speaker-7176-book-38675' 28
'test-clean_speaker-7729-book-6812' 47
'test-clean_speaker-8224-book-19215' 32
'test-clean_speaker-8230-book-2529' 44
'test-clean_speaker-8455-book-27067' 71
'test-clean_speaker-8463-book-15263' 15
'test-clean_speaker-8463-book-2488' 59
'test-clean_speaker-8555-book-36508' 16
'test-clean_speaker-8555-book-39159' 46
'test-clean_speaker-908-book-2002' 26
'test-clean_speaker-908-book-574' 31
'test-other_speaker-1688-book-4276' 96
'test-other_speaker-1998-book-19019' 28
'test-other_speaker-1998-book-28725' 87
'test-other_speaker-2033-book-3436' 52
'test-other_speaker-2414-book-1998' 60
'test-other_speaker-2414-book-26379' 2
'test-other_speaker-2414-book-40359' 36
'test-other_speaker-2609-book-12434' 39
'test-other_speaker-2609-book-18096' 15
'test-other_speaker-2609-book-27090' 25
'test-other_speaker-3005-book-76' 108
'test-other_speaker-3080-book-12544' 61
'test-other_speaker-3331-book-2787' 73
'test-other_speaker-3528-book-135' 144
'test-other_speaker-3538-book-10136' 27
'test-other_speaker-3538-book-540' 67
'test-other_speaker-367-book-5921' 21
'test-other_speaker-367-book-9464' 34
'test-other_speaker-3764-book-135' 113
'test-other_speaker-3997-book-14958' 21
'test-other_speaker-3997-book-1608' 66
'test-other_speaker-4198-book-16653' 31
'test-other_speaker-4198-book-8166' 60
'test-other_speaker-4294-book-12176' 27
'test-other_speaker-4294-book-135' 30
'test-other_speaker-4294-book-4028' 19
'test-other_speaker-4294-book-9983' 6
'test-other_speaker-4350-book-1399' 34
'test-other_speaker-4350-book-4602' 61
'test-other_speaker-4852-book-28952' 113
'test-other_speaker-533-book-434' 25
'test-other_speaker-533-book-969' 71
'test-other_speaker-5442-book-1399' 60
'test-other_speaker-5442-book-9983' 20
'test-other_speaker-5484-book-5516' 72
'test-other_speaker-5764-book-38804' 98
'test-other_speaker-6070-book-1184' 50
'test-other_speaker-6070-book-33800' 19
'test-other_speaker-6128-book-19717' 68
'test-other_speaker-6432-book-16127' 118
'test-other_speaker-6938-book-3076' 31
'test-other_speaker-7018-book-3440' 52
'test-other_speaker-7105-book-1477' 80
'test-other_speaker-7902-book-21297' 135
'test-other_speaker-7975-book-24585' 100
'test-other_speaker-8131-book-20212' 118
'test-other_speaker-8188-book-19215' 12
'test-other_speaker-8188-book-41326' 116
'test-other_speaker-8280-book-14566' 66
'test-other_speaker-8461-book-3441' 17
'test-other_speaker-8461-book-6328' 39
'test-other_speaker-8461-book-9189' 16
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'book_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'speaker_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'user_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
âm thanh âm thanh (Không có,) int64 Đoạn âm thanh chứa đoạn trích từ một cuốn sách được đọc to
book_id Chữ sợi dây Cuốn sách mà lời nói này được đọc từ
Tôi Chữ sợi dây Id của cách nói độc đáo này
speaker_id Chữ sợi dây Người nói đã đọc câu nói này
bảng điểm Chữ sợi dây Văn bản mà người nói đọc để tạo ra âm thanh
tên người dùng Chữ sợi dây Người dùng sở hữu lời phát biểu này (người nói và cuốn sách duy nhất)
 • trích dẫn :
@inproceedings{breiner2022userlibri,
 title={UserLibri: A Dataset for ASR Personalization Using Only Text},
 author={Breiner, Theresa and Ramaswamy, Swaroop and Variani, Ehsan and Garg, Shefali and Mathews, Rajiv and Sim, Khe Chai and Gupta, Kilol and Chen, Mingqing and McConnaughey, Lara},
 booktitle={Proc. Interspeech 2022},
 year={2022}
}