nyu_franka_play_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

Franka tương tác với đồ chơi nhà bếp

Tách ra Ví dụ
'train' 365
'val' 91
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'depth': Tensor(shape=(128, 128, 1), dtype=int32),
      'depth_additional_view': Tensor(shape=(128, 128, 1), dtype=int32),
      'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'image_additional_view': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(13,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (15,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [vận tốc khớp 7x, 3x EE delta xyz, 3x EE delta rpy, 1x vị trí kẹp, 1x kết thúc tập].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/độ sâu Tenxơ (128, 128, 1) int32 Quan sát độ sâu camera bên phải.
bước/quan sát/độ sâu_bổ sung_view Tenxơ (128, 128, 1) int32 Quan sát độ sâu camera bên trái.
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (128, 128, 3) uint8 Quan sát RGB camera bên phải.
bước/quan sát/hình ảnh_bổ sung_view Hình ảnh (128, 128, 3) uint8 Quan sát RGB camera bên trái.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (13,) phao32 Trạng thái robot, bao gồm [góc khớp robot 7x, 3x EE xyz, 3x EE rpy.
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@article{cui2022play,
 title  = {From Play to Policy: Conditional Behavior Generation from Uncurated Robot Data},
 author = {Cui, Zichen Jeff and Wang, Yibin and Shafiullah, Nur Muhammad Mahi and Pinto, Lerrel},
 journal = {arXiv preprint arXiv:2210.10047},
 year  = {2022}
}