snli, snli

 • Mô tả :

Ngữ liệu SNLI (phiên bản 1.0) là một tập hợp gồm 570 nghìn cặp câu tiếng Anh do con người viết được gắn nhãn thủ công để phân loại cân bằng với các nhãn dẫn xuất, mâu thuẫn và trung lập, hỗ trợ nhiệm vụ suy luận ngôn ngữ tự nhiên (NLI), còn được gọi là nhận dạng văn bản dẫn xuất (RTE).

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 550,152
'validation' 10.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Đặc tính Tầng lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
giả thuyết Chữ chuỗi
nhãn LớpNhãn int64
tiền đề Chữ chuỗi
 • trích dẫn :
@inproceedings{snli:emnlp2015,
  Author = {Bowman, Samuel R. and Angeli, Gabor and Potts, Christopher, and Manning, Christopher D.},
  Booktitle = {Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)},
  Publisher = {Association for Computational Linguistics},
  Title = {A large annotated corpus for learning natural language inference},
  Year = {2015}
}