דעות_תקצירים

 • תיאור :

ישנם שני מערכי משנה:

(1) RottenTomatoes: מבקרי הסרט והקונצנזוס זחלו מ- http://rottentomatoes.com/ יש לו שדות של "_movie_name", "_movie_id", "_critics" ו-"_critic_consensus".

(2) IDebate: הטיעונים שנסרקו מ- http://idebate.org/ יש לו שדות של "_debate_name", "_debate_id", "_claim", "_claim_id", "_argument_sences".

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

opinion_abstracts/rotten_tomatoes (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : מבקרים מקצועיים והסכמה של 3,731 סרטים.

 • גודל מערך נתונים : 50.10 MiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 3,731
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': tf.string,
  '_critics': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_movie_id': tf.string,
  '_movie_name': tf.string,
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
קונצנזוס_מבקר מוֹתֵחַ tf.string
_מבקרים סדר פעולות
_מבקרים/מפתח מוֹתֵחַ tf.string
_מבקרים/ערך מוֹתֵחַ tf.string
_סרט_מזהה מוֹתֵחַ tf.string
_שם_סרט מוֹתֵחַ tf.string
 • מפתחות בפיקוח (ראה as_supervised ): ('_critics', '_critic_consensus')

תקצירי_דעות/רעיון

 • תיאור תצורה : 2,259 טענות עבור 676 דיונים.

 • גודל מערך נתונים : 3.15 MiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 2,259
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_claim': tf.string,
  '_claim_id': tf.string,
  '_debate_name': tf.string,
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
משפטי_טיעון סדר פעולות
_משפט_טיעון/מפתח מוֹתֵחַ tf.string
משפטי_טיעון/ערך מוֹתֵחַ tf.string
_תְבִיעָה מוֹתֵחַ tf.string
מזהה_תביעה מוֹתֵחַ tf.string
_שם_דיון מוֹתֵחַ tf.string
 • מפתחות בפיקוח (ראה as_supervised ): ('_argument_sentences', '_claim')