acronym_identification

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:acronym_identification')
 • Mô tả :
Acronym identification training and development sets for the acronym identification task at SDU@AAAI-21.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 1750
'train' 14006
'validation' 1717
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "labels": {
    "feature": {
      "num_classes": 5,
      "names": [
        "B-long",
        "B-short",
        "I-long",
        "I-short",
        "O"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}