adv_glue

Người giới thiệu:

adv_sst2

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_sst2')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 148
 • Các tính năng :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_qqp

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_qqp')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 78
 • Các tính năng :
{
  "question1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_mnli

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_mnli')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 121
 • Các tính năng :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_mnli_mismished

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_mnli_mismatched')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 162
 • Các tính năng :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_qnli

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_qnli')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 148
 • Các tính năng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_rte

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_rte')
 • Mô tả :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'validation' 81
 • Các tính năng :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}