aeslc

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:aeslc')
 • Mô tả :
A collection of email messages of employees in the Enron Corporation.

There are two features:
 - email_body: email body text.
 - subject_line: email subject text.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 1906
'train' 14436
'validation' 1960
 • Các tính năng :
{
  "email_body": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subject_line": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}