ajgt_twitter_ar

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ajgt_twitter_ar/plain_text')
 • Mô tả :
Arabic Jordanian General Tweets (AJGT) Corpus consisted of 1,800 tweets annotated as positive and negative. Modern Standard Arabic (MSA) or Jordanian dialect.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 1800
 • Các tính năng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "Negative",
      "Positive"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}