cấp phát

Người giới thiệu:

cấp phát

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:allocine/allocine')
 • Mô tả :
Allocine Dataset: A Large-Scale French Movie Reviews Dataset.
 This is a dataset for binary sentiment classification, made of user reviews scraped from Allocine.fr.
 It contains 100k positive and 100k negative reviews divided into 3 balanced splits: train (160k reviews), val (20k) and test (20k).
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 20000
'train' 160000
'validation' 20000
 • Các tính năng :
{
  "review": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "neg",
      "pos"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}