ar_cov19

Người giới thiệu:

ar_cov19

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ar_cov19/ar_cov19')
 • Mô tả :
ArCOV-19 is an Arabic COVID-19 Twitter dataset that covers the period from 27th of January till 30th of April 2020. ArCOV-19 is designed to enable research under several domains including natural language processing, information retrieval, and social computing, among others
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 1090591
 • Các tính năng :
{
  "tweetID": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}