Mỹ thuật

Người giới thiệu:

anli

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:art/anli')
 • Mô tả :
the Abductive Natural Language Inference Dataset from AI2
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 169654
'validation' 1532
 • Các tính năng :
{
  "observation_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "observation_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "0",
      "1",
      "2"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}