aslg_pc12

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:aslg_pc12')
 • Mô tả :
Synthetic English-ASL Gloss Parallel Corpus 2012
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.1
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 87710
 • Các tính năng :
{
  "gloss": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}