tốt nhất2009

Người giới thiệu:

tốt nhất2009

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:best2009/best2009')
 • Mô tả :
`best2009` is a Thai word-tokenization dataset from encyclopedia, novels, news and articles by
[NECTEC](https://www.nectec.or.th/) (148,995/2,252 lines of train/test). It was created for
[BEST 2010: Word Tokenization Competition](https://thailang.nectec.or.th/archive/indexa290.html?q=node/10).
The test set answers are not provided publicly.
 • Giấy phép : CC-BY-NC-SA 3.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 2252
'train' 148995
 • Các tính năng :
{
  "fname": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "char": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "char_type": {
    "feature": {
      "num_classes": 12,
      "names": [
        "b_e",
        "c",
        "d",
        "n",
        "o",
        "p",
        "q",
        "s",
        "s_e",
        "t",
        "v",
        "w"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "is_beginning": {
    "feature": {
      "num_classes": 2,
      "names": [
        "neg",
        "pos"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}