bianet

Người giới thiệu:

en_to_ku

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bianet/en_to_ku')
 • Mô tả :
A parallel news corpus in Turkish, Kurdish and English.
Bianet collects 3,214 Turkish articles with their sentence-aligned Kurdish or English translations from the Bianet online newspaper.
3 languages, 3 bitexts
total number of files: 6
total number of tokens: 2.25M
total number of sentence fragments: 0.14M
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 6402
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ku"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en_to_tr

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bianet/en_to_tr')
 • Mô tả :
A parallel news corpus in Turkish, Kurdish and English.
Bianet collects 3,214 Turkish articles with their sentence-aligned Kurdish or English translations from the Bianet online newspaper.
3 languages, 3 bitexts
total number of files: 6
total number of tokens: 2.25M
total number of sentence fragments: 0.14M
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 34770
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ku_to_tr

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bianet/ku_to_tr')
 • Mô tả :
A parallel news corpus in Turkish, Kurdish and English.
Bianet collects 3,214 Turkish articles with their sentence-aligned Kurdish or English translations from the Bianet online newspaper.
3 languages, 3 bitexts
total number of files: 6
total number of tokens: 2.25M
total number of sentence fragments: 0.14M
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 7325
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "ku",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}