billum

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:billsum')
 • Mô tả :
BillSum, summarization of US Congressional and California state bills.

There are several features:
 - text: bill text.
 - summary: summary of the bills.
 - title: title of the bills.
features for us bills. ca bills does not have.
 - text_len: number of chars in text.
 - sum_len: number of chars in summary.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 3.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'ca_test' 1237
'test' 3269
'train' 18949
 • Các tính năng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summary": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}