mèo_vs_dogs

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cats_vs_dogs')
 • Mô tả :
A large set of images of cats and dogs. There are 1738 corrupted images that are dropped.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.1
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 23410
 • Các tính năng :
{
  "image_file_path": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "image": {
    "decode": true,
    "id": null,
    "_type": "Image"
  },
  "labels": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "cat",
      "dog"
    ],
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}