cawac

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cawac')
 • Mô tả :
caWaC is a 780-million-token web corpus of Catalan built from the .cat top-level-domain in late 2013.
 • Giấy phép : CC BY-SA 3.0
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 24745986
 • Các tính năng :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}