cbt

Người giới thiệu:

thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cbt/raw')
 • Sự miêu tả :
The Children’s Book Test (CBT) is designed to measure directly
how well language models can exploit wider linguistic context.
The CBT is built from books that are freely available.
 • Giấy phép : Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU v1.3
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 5
'train' 98
'validation' 5
 • Đặc trưng :
{
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

V.

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cbt/V')
 • Sự miêu tả :
The Children’s Book Test (CBT) is designed to measure directly
how well language models can exploit wider linguistic context.
The CBT is built from books that are freely available.
 • Giấy phép : Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU v1.3
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2500
'train' 105825
'validation' 2000
 • Đặc trưng :
{
  "sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

P

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cbt/P')
 • Sự miêu tả :
The Children’s Book Test (CBT) is designed to measure directly
how well language models can exploit wider linguistic context.
The CBT is built from books that are freely available.
 • Giấy phép : Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU v1.3
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2500
'train' 334030
'validation' 2000
 • Đặc trưng :
{
  "sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

ĐB

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cbt/NE')
 • Sự miêu tả :
The Children’s Book Test (CBT) is designed to measure directly
how well language models can exploit wider linguistic context.
The CBT is built from books that are freely available.
 • Giấy phép : Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU v1.3
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2500
'train' 108719
'validation' 2000
 • Đặc trưng :
{
  "sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

CN

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cbt/CN')
 • Sự miêu tả :
The Children’s Book Test (CBT) is designed to measure directly
how well language models can exploit wider linguistic context.
The CBT is built from books that are freely available.
 • Giấy phép : Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU v1.3
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2500
'train' 120769
'validation' 2000
 • Đặc trưng :
{
  "sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}