cfq

Người giới thiệu:

mcd1

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd1')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 11968
'train' 95743
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

mcd2

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd2')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 11968
'train' 95743
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

mcd3

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd3')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 11968
'train' 95743
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

question_complexity_split

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/question_complexity_split')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 10340
'train' 98999
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

question_pattern_split

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/question_pattern_split')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 11909
'train' 95654
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

query_complexity_split

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/query_complexity_split')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 9512
'train' 100654
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

query_pattern_split

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/query_pattern_split')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 12589
'train' 94600
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

ngẫu nhiên_split

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/random_split')
 • Sự miêu tả :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 11967
'train' 95744
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}