cifar10

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cifar10/plain_text')
 • Sự miêu tả :
The CIFAR-10 dataset consists of 60000 32x32 colour images in 10 classes, with 6000 images
per class. There are 50000 training images and 10000 test images.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 10000
'train' 50000
 • Đặc trưng :
{
  "img": {
    "id": null,
    "_type": "Image"
  },
  "label": {
    "num_classes": 10,
    "names": [
      "airplane",
      "automobile",
      "bird",
      "cat",
      "deer",
      "dog",
      "frog",
      "horse",
      "ship",
      "truck"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}