clickbait_news_bg

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:clickbait_news_bg')
 • Mô tả :
Dataset with clickbait and fake news in Bulgarian. Introduced for the Hack the Fake News 2017.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 2815
'validation' 761
 • Các tính năng :
{
  "fake_news_score": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "legitimate",
      "fake"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "click_bait_score": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "normal",
      "clickbait"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "content_title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content_published_time": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}