code_x_glue_cc_clone_Detection_poj104

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:code_x_glue_cc_clone_detection_poj104')
 • Mô tả :
CodeXGLUE Clone-detection-POJ-104 dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Code-Code/Clone-detection-POJ-104

Given a code and a collection of candidates as the input, the task is to return Top K codes with the same semantic. Models are evaluated by MAP score.
We use POJ-104 dataset on this task.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 12000
'train' 32000
'validation' 8000
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "code": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}