cos_e

Người giới thiệu:

v1.0

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cos_e/v1.0')
 • Sự miêu tả :
Common Sense Explanations (CoS-E) allows for training language models to
automatically generate explanations that can be used during training and
inference in a novel Commonsense Auto-Generated Explanation (CAGE) framework.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 7610
'validation' 950
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "choices": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstractive_explanation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "extractive_explanation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

v1.11

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cos_e/v1.11')
 • Sự miêu tả :
Common Sense Explanations (CoS-E) allows for training language models to
automatically generate explanations that can be used during training and
inference in a novel Commonsense Auto-Generated Explanation (CAGE) framework.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.11.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 9741
'validation' 1221
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "choices": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstractive_explanation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "extractive_explanation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}