covid_qa_deepset

Người giới thiệu:

Covid_qa_deepset

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:covid_qa_deepset/covid_qa_deepset')
 • Sự miêu tả :
COVID-QA is a Question Answering dataset consisting of 2,019 question/answer pairs annotated by volunteer biomedical experts on scientific articles related to COVID-19.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache 2.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 2019
 • Đặc trưng :
{
  "document_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "is_impossible": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}