tội phạm_và_trừng phạt

Người giới thiệu:

tội ác và trừng phạt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:crime_and_punish/crime-and-punish')
 • Sự miêu tả :

 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 21969
 • Đặc trưng :
{
  "line": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}