datacommons_factcheck

Người giới thiệu:

fctchk_politifact_wapo

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:datacommons_factcheck/fctchk_politifact_wapo')
 • Sự miêu tả :
A dataset of fact checked claims by news media maintained by datacommons.org
 • Giấy phép : CC-BY-NC-4.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 5632
 • Đặc trưng :
{
  "reviewer_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_rating": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_author_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

hàng tuần_tiêu chuẩn

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:datacommons_factcheck/weekly_standard')
 • Sự miêu tả :
A dataset of fact checked claims by news media maintained by datacommons.org
 • Giấy phép : CC-BY-NC-4.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 132
 • Đặc trưng :
{
  "reviewer_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "review_rating": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_author_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}