mơ, mơ

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:dream/plain_text')
 • Sự miêu tả :
DREAM is a multiple-choice Dialogue-based REAding comprehension exaMination dataset. In contrast to existing reading comprehension datasets, DREAM is the first to focus on in-depth multi-turn multi-party dialogue understanding.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2041
'train' 6116
'validation' 2040
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "dialogue_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "dialogue": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "choice": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}