e2e_nlg_cleaned

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:e2e_nlg_cleaned')
 • Mô tả :
An update release of E2E NLG Challenge data with cleaned MRs and scripts, accompanying the following paper:

Ondřej Dušek, David M. Howcroft, and Verena Rieser (2019): Semantic Noise Matters for Neural Natural Language Generation. In INLG, Tokyo, Japan.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 4693
'train' 33525
'validation' 4299
 • Các tính năng :
{
  "meaning_representation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "human_reference": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}