lưỡi

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eduge')
 • Mô tả :
Eduge news classification dataset is provided by Bolorsoft LLC. It is used for training the Eduge.mn production news classifier
75K news articles in 9 categories: урлаг соёл, эдийн засаг, эрүүл мэнд, хууль, улс төр, спорт, технологи, боловсрол and байгал орчин
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 15133
'train' 60528
 • Các tính năng :
{
  "news": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 9,
    "names": [
      "\u0443\u0440\u043b\u0430\u0433 \u0441\u043e\u0451\u043b",
      "\u044d\u0434\u0438\u0439\u043d \u0437\u0430\u0441\u0430\u0433",
      "\u044d\u0440\u04af\u04af\u043b \u043c\u044d\u043d\u0434",
      "\u0445\u0443\u0443\u043b\u044c",
      "\u0443\u043b\u0441 \u0442\u04e9\u0440",
      "\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442",
      "\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438",
      "\u0431\u043e\u043b\u043e\u0432\u0441\u0440\u043e\u043b",
      "\u0431\u0430\u0439\u0433\u0430\u043b \u043e\u0440\u0447\u0438\u043d"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}