eitb_parcc

Người giới thiệu:

es-eu

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eitb_parcc/es-eu')
 • Sự miêu tả :
EiTB-ParCC: Parallel Corpus of Comparable News. A Basque-Spanish parallel corpus provided by Vicomtech (https://www.vicomtech.org), extracted from comparable news produced by the Basque public broadcasting group Euskal Irrati Telebista.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 637183
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "eu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}