biểu tượng cảm xúc

Người giới thiệu:

emo2019

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:emo/emo2019')
 • Sự miêu tả :
In this dataset, given a textual dialogue i.e. an utterance along with two previous turns of context, the goal was to infer the underlying emotion of the utterance by choosing from four emotion classes - Happy, Sad, Angry and Others.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 5509
'train' 30160
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 4,
    "names": [
      "others",
      "happy",
      "sad",
      "angry"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}