cảm xúc

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:emotion')
 • Mô tả :
Emotion is a dataset of English Twitter messages with six basic emotions: anger, fear, joy, love, sadness, and surprise. For more detailed information please refer to the paper.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 2000
'train' 16000
'validation' 2000
 • Các tính năng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 6,
    "names": [
      "sadness",
      "joy",
      "love",
      "anger",
      "fear",
      "surprise"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}