emotone_ar

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:emotone_ar')
 • Mô tả :
Dataset of 10065 tweets in Arabic for Emotion detection in Arabic text
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 10065
 • Các tính năng :
{
  "tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 8,
    "names": [
      "none",
      "anger",
      "joy",
      "sadness",
      "love",
      "sympathy",
      "surprise",
      "fear"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}