đồng cảm_dialogues

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:empathetic_dialogues')
 • Mô tả :
PyTorch original implementation of Towards Empathetic Open-domain Conversation Models: a New Benchmark and Dataset
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 10943
'train' 76673
'validation' 12030
 • Các tính năng :
{
  "conv_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "utterance_idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "prompt": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "utterance": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "selfeval": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tags": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}