enwik8

Người giới thiệu:

enwik8

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:enwik8/enwik8')
 • Sự miêu tả :
The dataset is based on the Hutter Prize (http://prize.hutter1.net) and contains the first 10^8 byte of Wikipedia
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 1128024
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

enwik8-thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:enwik8/enwik8-raw')
 • Sự miêu tả :
The dataset is based on the Hutter Prize (http://prize.hutter1.net) and contains the first 10^8 byte of Wikipedia
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 1
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}