esnli

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:esnli/plain_text')
 • Sự miêu tả :
The e-SNLI dataset extends the Stanford Natural Language Inference Dataset to
include human-annotated natural language explanations of the entailment
relations.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 0.0.2
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 9824
'train' 549367
'validation' 9842
 • Đặc trưng :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "entailment",
      "neutral",
      "contradiction"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "explanation_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "explanation_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "explanation_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}