đặc tính

Người giới thiệu:

nhị phân

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ethos/binary')
 • Sự miêu tả :

 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 998
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no_hate_speech",
      "hate_speech"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

đa nhãn

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ethos/multilabel')
 • Sự miêu tả :

 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 433
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "violence": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "not_violent",
      "violent"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "directed_vs_generalized": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "generalied",
      "directed"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "gender": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "race": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "national_origin": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "disability": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "religion": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "sexual_orientation": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}