eu_quy định_ir

Người giới thiệu:

eu2uk

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eu_regulatory_ir/eu2uk')
 • Sự miêu tả :
EURegIR: Regulatory Compliance IR (EU/UK)
 • Giấy phép : CC BY-SA (Creative Commons / Ghi công-Chia sẻ tương tự)
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 300
'train' 1400
'uk_corpus' 52515
'validation' 300
 • Đặc trưng :
{
  "document_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "publication_year": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "relevant_documents": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

uk2eu

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eu_regulatory_ir/uk2eu')
 • Sự miêu tả :
EURegIR: Regulatory Compliance IR (EU/UK)
 • Giấy phép : CC BY-SA (Creative Commons / Ghi công-Chia sẻ tương tự)
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'eu_corpus' 3930
'test' 300
'train' 1500
'validation' 300
 • Đặc trưng :
{
  "document_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "publication_year": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "relevant_documents": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}