eurlex

Người giới thiệu:

eurlex57k

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eurlex/eurlex57k')
 • Sự miêu tả :
EURLEX57K contains 57k legislative documents in English from EUR-Lex portal, annotated with EUROVOC concepts.
 • Giấy phép : CC BY-SA (Creative Commons / Ghi công-Chia sẻ tương tự)
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 6000
'train' 45000
'validation' 6000
 • Đặc trưng :
{
  "celex_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "eurovoc_concepts": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}