fake_news_filipino

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:fake_news_filipino')
 • Mô tả :
Low-Resource Fake News Detection Corpora in Filipino. The first of its kind. Contains 3,206 expertly-labeled news samples, half of which are real and half of which are fake.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 3206
 • Các tính năng :
{
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "article": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}