farsi_news

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:farsi_news')
  • Mô tả :

  • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
  • Phiên bản : 1.0.0
  • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'hamshahri' 2203
'radiofarda' 284
  • Các tính năng :
{
    "title": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
    },
    "summary": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
    },
    "link": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
    },
    "tags": {
        "feature": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
    }
}