hoa

Người giới thiệu:

neen

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:flores/neen')
 • Sự miêu tả :
Evaluation datasets for low-resource machine translation: Nepali-English and Sinhala-English.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2836
'validation' 2560
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ne",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sien

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:flores/sien')
 • Sự miêu tả :
Evaluation datasets for low-resource machine translation: Nepali-English and Sinhala-English.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 2767
'validation' 2899
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "si",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}