nhóm nhỏ

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:fquad')
 • Mô tả :
FQuAD: French Question Answering Dataset
We introduce FQuAD, a native French Question Answering Dataset. FQuAD contains 25,000+ question and answer pairs.
Finetuning CamemBERT on FQuAD yields a F1 score of 88% and an exact match of 77.9%.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 4921
'validation' 768
 • Các tính năng :
{
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "questions": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "texts": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answers_starts": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}