cứng

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hard/plain_text')
 • Sự miêu tả :
This dataset contains 93700 hotel reviews in Arabic language.The hotel reviews were collected from Booking.com website during June/July 2016.The reviews are expressed in Modern Standard Arabic as well as dialectal Arabic.The following table summarize some tatistics on the HARD Dataset.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 105698
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}