ghét_tấn công

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_offensive')
 • Mô tả :
This dataset contains annotated tweets for automated hate-speech recognition
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 24783
 • Các tính năng :
{
  "total_annotation_count": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hate_speech_annotations": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "offensive_language_annotations": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "neither_annotations": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "hate-speech",
      "offensive-language",
      "neither"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}