ghét_speech_filipino

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_speech_filipino')
 • Mô tả :
Contains 10k tweets (training set) that are labeled as hate speech or non-hate speech. Released with 4,232 validation and 4,232 testing samples. Collected during the 2016 Philippine Presidential Elections.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 10000
'train' 10000
'validation' 4232
 • Các tính năng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}