id_puisi

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:id_puisi')
 • Mô tả :
Puisi (poem) is an Indonesian poetic form. The dataset contains 7223 Indonesian puisi with its title and author.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 7223
 • Các tính năng :
{
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "author": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "puisi": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "puisi_with_header": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}