igbo_english_machine_translation

Người giới thiệu:

ig-vi

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:igbo_english_machine_translation/ig-en')
 • Sự miêu tả :
Parallel Igbo-English Dataset
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 552
'train' 10000
'validation' 200
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "ig",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}