liệt kê

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ilist')
 • Mô tả :
This dataset is introduced in a task which aimed at identifying 5 closely-related languages of Indo-Aryan language family –
Hindi (also known as Khari Boli), Braj Bhasha, Awadhi, Bhojpuri, and Magahi.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 9692
'train' 70351
'validation' 10329
 • Các tính năng :
{
  "language_id": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "AWA",
      "BRA",
      "MAG",
      "BHO",
      "HIN"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}